GDPR a spracovanie osobných údajov

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV AKÝCHKOĽVEK FYZICKÝCH OSÔB, KTORÝCH ÚDAJE V RÁMCI PLNENIA SVOJICH ZÁKONNÝCH ÚLOH SPRACÚVA

v súlade s článkami č. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „Nariadenie“)

Cestovná kancelária ONEWORLD Travel s.r.o. pristupuje k osobným údajom, získaným od vás, našich klientov a zmluvných partnerov zodpovedne a zároveň si vás dovoľujeme informovať o nasledovných skutočnostiach o ochrane osobných údajov:

1. Prevádzkovateľ (ten, kto určuje, na čo a ako sa spracujú vaše osobné údaje):

ONEWORLD Travel s.r.o., Súmračná 26, 821 02 Bratislava, IČO: 35 771 569 (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

2. Kontaktná osoba Prevádzkovateľa, ktorá vám zodpovie prípadné otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov.  Kontaktovať nás môžete prostredníctvom:
     e-mailu na: oneworld@oneworldtravel.sk
     telefonicky: +421 0903 211641 

3.  Účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania:

  1. účely vyplývajúce z právnych predpisov [spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu dotknutej v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR]:

Fotografie zamestnancov na webovej stránke Prevádzkovateľa

Zasielanie Newslettera

 

  1. účely vyplývajúce z právnych predpisov [spracúvanie osobných údajov kvôli plneniam zákonných povinností v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR]:

spracúvanie osobných údajov v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu;

vysielanie zamestnancov

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP), evidencia pracovných úrazov a záznamov v oblasti BOZP

riešenie prípadných reklamácií a aktívnych a pasívnych súdnych sporov

správa registratúrneho strediska vrátane záznamov o výpožičkách a vstupoch registratúrnych záznamov

evidencia a preverenie oznámení kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti

 

  1. na nasledovné účely [spracúvanie osobných údajov kvôli plneniam zmluvných povinností v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR]

uzatváranie, evidencia a správa zmlúv o obstaraní zájazdu, vrátane starostlivosti o klientov

plnenie zmluvných povinností v súvislosti so zabezpečením víz

zabezpečenie všetkých služieb vyplývajúcich zo zmluvy o obstaraní zájazdu

uzatváranie poistných zmlúv

 

  1. na nasledovné účely [spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR]

evidencia došlej a odoslanej pošty, odosielanie a prijímanie pošty

obhajoba právnych nárokov vyplývajúcich zo zmluvy alebo pri vymáhaní pohľadávok.

 

4.  Osobné údaje sú akékoľvek informácie, na základe ktorých možno určiť (identifikovať) fyzickú osobu. Rozsah, prípadne zoznam spracúvaných osobných údajov, je určený príslušnými právnymi predpismi alebo spracúvanie vyplýva priamo alebo nepriamo z uzatvorenej zmluvy o obstaraní zájazdu, ako aj ďalšej zmluvnej dokumentácie alebo je daný rozsah nevyhnutný v zmysle nášho oprávneného záujmu. 

Vaše osobné údaje spracovávame v tomto rozsahu:

spracúvanie osobných údajov v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu;

Meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, rodné číslo, dátum narodenia, číslo účtu 

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

Meno, priezvisko, adresa, emailová adresa

vysielanie zamestnancov

Meno, priezvisko, emailova adresa, mobilný telefon 

fotografie zamestnancov na webovej stránke Prevádzkovateľa

Meno, priezvisko, emailová adresa, mobilný telefon 

uzatváranie, evidencia a správa zmlúv o obstaraní zájazdu, vrátane starostlivosti o klientov

Meno, priezvisko, trvalá adresa, dátum narodenia, emailova adresa, mobilný telefon, číslo pasu, číslo OP,  dátum vystavenia pasu resp. OP,  miesto vystavenia, dátum platnosti, kontaktná osoba v prípade nevyhnutnosti informovať o nehode

zabezpečenie všetkých služieb vyplývajúcich zo zmluvy o obstaraní zájazdu

Meno, priezvisko , trvalá adresa, dátum narodenia, emailová adresa, mobilný telefon, číslo pasu, číslo OP,  dátum vystavenia pasu resp. OP,  miesto vystavenia, dátum platnosti, kontaktná osoba v prípade nevyhnutnosti informovat o nehode

správa registratúrneho strediska vrátane záznamov o výpožičkách a vstupoch registratúrnych záznamov

Meno a priezvisko, emailová adresa, mobilný telefon 

plnenie zmluvných povinností v súvislosti so zabezpečením víz

Meno, priezvisko, trvalá adresa, dátum narodenia, emailová adresa, mobilný telefon, číslo pasu, číslo OP,  dátum vystavenia pasu resp. OP,  miesto vystavenia, dátum platnosti, 

uzatváranie poistných zmlúv

Meno, priezvisko, trvalá adresa, dátum narodenia, emailová adresa, mobilný telefon,

evidencia a preverenie oznámení kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti

Meno, priezvisko, trvalá adresa, dátum narodenia, emailová adresa, mobilný telefon, číslo pasu, číslo OP,  dátum vystavenia pasu resp- OP, miesto vystavenia, dátum platnosti, 

evidencia došlej a odoslanej pošty, odosielanie a prijímanie pošty

Meno, priezvisko, mobilný telefon 

obhajoba  právnych nárokov vyplývajúcich zo zmluvy alebo pri vymáhaní pohľadávok

Meno, priezvisko, trvalá adresa, dátum narodenia, emailová adresa, mobilný telefon, číslo OP, platnosť OP, miesto vystavenia 

posielanie Newslettera 

e-mailová adresa

 

5.  Vaše osobné údaje spracúvame podľa takéhoto oprávnenia:

uzatváranie, evidencia a správa zmlúv o obstaraní zájazdu, vrátane starostlivosti o klientov

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - § 741a až §741k zákona č. 40/1964 občianskeho zákonníka, §3, §14, §16 zákona č. 170/2018 Z. z. o  zájazdoch spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - zmluva o obstaraní zájazdu

zabezpečenie všetkých služieb vyplývajúcich zo zmluvy o obstaraní zájazdu

čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - zmluva o obstaraní zájazdu, zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch

uzatváranie poistných zmlúv

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 40/1964 občiansky zákonník

riešenie prípadných reklamácií a aktívnych a pasívnych súdnych sporov, vymáhania pohľadávok 

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, Civilný sporový poriadok, čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok

evidencia došlej a odoslanej pošty, odosielanie a prijímanie pošty

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - § 11 ods. 1 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách + čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem našej spoločnosti ONEWORLD Travel s.r.o

vedenie agendy účtovníctva a fakturácie, platobný styk, príjmové a výdavkové doklady

                                                        

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH, § 10, § 23a ods. 10 spolu s § 23b ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, § 88 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách, § 2 a § 7 zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde

spracúvanie osobných údajov v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, § 54a zákona č. 43/2004 Z. z. o stavebnom dôchodkovom sporení, § 37 ods. 6 a § 38 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, § 231 a § 232 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, § 20, § 23 a § 24 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - § 28a zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, § 9 zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, § 99 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce

vedenie archívu

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - § 16 ods. 2 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP), evidencia pracovných úrazov a záznamov v oblasti BOZP

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - § 6, § 27 ods. 7, 8 a § 38 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, § 47 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce

evidencia a preverenie oznámení kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti:

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - § 1-3 zákona č. 54/2019 Z. z o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vysielanie zamestnancov

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, § 4, zákona č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb v znení neskorších zákonov

 

6.  Ako dlho vaše osobné údaje spracovávame?

uzatváranie, evidencia a správa zmlúv o obstaraní zájazdu, vrátane starostlivosti o klientov

V súlade so zákonom o registratúre a príslušným zákonom

zabezpečenie všetkých služieb vyplývajúcich zo zmluvy o obstaraní zájazdu

V súlade so zákonom o registratúre a príslušným zákonom

uzatváranie poistných zmlúv

V súlade so zákonom o registratúre, zákonom o účtovníctve, zákonom o daniach z príjmov a iným príslušným zákonom

riešenie prípadných reklamácií a aktívnych a pasívnych súdnych sporov

V súlade so zákonom o registratúre a príslušným zákonom viď vyššie

evidencia došlej a odoslanej pošty, odosielanie a prijímanie pošty

V súlade so zákonom o registratúre a príslušným zákonom viď vyššie

vedenie agendy účtovníctva a fakturácie, platobný styk, príjmové a výdavkové doklady

V súlade so zákonom o registratúre a príslušným zákonom viď vyššie

spracúvanie osobných údajov v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu

V súlade so zákonom o registratúre a príslušným zákonom viď vyššie

vedenie archívu

V súlade so zákonom o registratúre a príslušným zákonom viď vyššie

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP), evidencia pracovných úrazov a záznamov v oblasti BOZP

V súlade so zákonom o registratúre a príslušným zákonom viď vyššie

evidencia a preverenie oznámení kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti:

V súlade so zákonom o registratúre a príslušným zákonom viď vyššie

Vysielanie zamestnancov

V súlade so zákonom o registratúre a príslušným zákonom viď vyššie

Fotografie zamestnancov na webovej stránke Prevádzkovateľa

Súhlas po dobu trvania pracovno-právneho vzťahu

Posielanie Newslettera

Súhlas na 5 rokov

obhajoba  právnych nárokov vyplývajúcich zo zmluvy alebo pri vymáhaní pohľadávok

Súhlas po dobu trvania pracovno-právneho vzťahu


7. Odkiaľ máme vaše osobné údaje? 

Osobné údaje pre účely uvedené v 5. bode sme získali buď priamo od dotknutej osoby alebo od  našich zmluvných partnerov (cestovných kancelárií alebo cestovných agentúr) pre účely uzatvorenia zmluvy o zájazde a pre iné účely uvedené v bode 3.

8. Ste povinný nám poskytnúť vaše osobné údaje?

Poskytnutie vašich osobných údajov na všetky vyššie uvedené účely je nevyhnutné, pretože ich potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností, pre účely uzatvorenia zmluvy o zájazde a ďalšiemu poskytovaniu služieb s tým súvisiacich. V prípade neposkytnutia osobných údajov by sme nemohli plniť svoje zákonné a zmluvné povinnosti, resp. by sme nemohli plniť úlohy vyplývajúce z našej obchodnej činnosti. Posielanie Newslettera je dobrovoľné a kedykoľvek môžete svoj súhlas odvolať.

9. Kategórie príjemcov osobných údajov 

V rámci plnenia zmluvných a zákonných povinností môžu okrem nás vaše osobné údaje spracúvať nasledovní príjemcovia. Nakoľko sa jedná o veľký rozsah príjemcov uvedieme iba ich kategórie: poskytovatelia ubytovacích zariadení, letecké a prepravné spoločnosti, sprievodcovia, ambasády a zastupiteľstvá, zmluvný partneri (cestovné kancelárie a agentúry), poskytovatelia IT služieb a správcovia webových stránok, poskytovatelia účtovných služieb, inštitúcie verejnej správy.

V zmysle uzatvorenej zmluvy o obstaraní zájazdu vaše osobné údaje môžu byť prenášané do tretích krajín, a to najmä do cieľových a tranzitných destinácií. 

10. Profilovanie a automatizované rozhodovanie pri spracúvaní osobných údajov

Profilovanie a automatizované rozhodovanie Prevádzkovateľ nevykonáva.

11. Vaše práva k vašim osobným údajom:

Právo na prístup k vašim osobným údajom:

Máte právo na základe žiadosti získať od nás ako Prevádzkovateľa vašich osobných údajov informácie o tom, aké osobné údaje o vás spracúvame kvôli jednotlivým účelom a poskytujeme kópie týchto vašich osobných údajov. Práva tretích strán, vrátane iných osôb, ktoré nám poskytli osobné údaje, však týmto nemôžu byť obmedzené a cudzie osobné údaje vám takto nemôžeme sprístupniť.

Právo na opravu alebo doplnenie vašich osobných údajov:

Máte právo na základe žiadosti na opravu vašich nesprávnych osobných údajov a na doplnenie vašich neúplných osobných údajov. Využitím tohto práva korektným spôsobom nám pomôžete udržiavať vaše osobné údaje správne a aktuálne.

Právo na vymazanie vašich osobných údajov:

Máte právo na základe žiadosti požiadať o vymazanie výlučne vašich osobných údajov, ak sa ktorýkoľvek z vyššie uvedených účelov ich spracúvania skončil a tieto nie sú potrebné na iný zákonný účel spracúvania, alebo ak právny predpis prikazuje vymazať vaše osobné údaje, alebo ak sú vaše osobné údaje spracúvané nezákonne.

Právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov:

Máte právo na základe žiadosti o blokáciu vašich osobných údajov (obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov na výlučné uchovávanie vašich osobných údajov, iné činnosti počas blokácie s nimi nemôžme vykonávať), ale len v týchto prípadoch:

a)    obmedzenie spracovania vašich osobných údajov v čase overovania ich správnosti;

b)    ak sú vaše osobné údaje spracúvané nezákonne a zároveň požadujete namiesto vymazania vašich osobných údajov len obmedzenie ich spracovania (len uchovávanie);

c)    potrebujete vaše osobné údaje na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely:

Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov na účel evidencie došlej alebo odoslanej pošty na adresu ONEWORLD Travel s.r.o Súmračná 26, 821 02 Bratislava  alebo elektronicky na e-mailovú adresu oneworld@oneworldtravel.sk.

Po doručení námietky vaše osobné údaje zlikvidujeme, s výnimkou, ak nastanú tieto dve situácie:

a)  ak vám preukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami alebo preukážeme, že vaše osobné údaje spracúvané na účel uzatvorenia zmluvy o zájazde potrebujeme na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

b)  ak vaše osobné údaje používame aj na iné účely, o ktorých sme vás osobitne informovali, potom ich prestaneme používať len na účel evidencie došlej a odoslanej pošty, s výnimkami danými zákonom č. 324/2011 Z. z., proti ktorému ste nám podali vaše námietky.

Vaše námietky nemajú vplyv na spracúvanie vašich osobných údajov pred doručením vašich námietok nižšie uvedeným postupom.

Akým spôsobom môžete uplatniť všetky vaše práva k osobným údajom:

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu sídla našej cestovnej kancelárie ONEWORLD Travel s.r.o., Súmračná 26, 821 02 Bratislava, alebo elektronicky na e-mailovú adresu oneworld@oneworldtravel.sk

Pri žiadosti týkajúcej sa vašich osobných údajov sme povinní overiť vašu totožnosť, aby sme si boli istí, že k vašim osobným údajom uplatňujete práva skutočne vy. Overenie totožnosti budeme realizovať na základe predloženia k nahliadnutiu vášho dokladu s fotografiou pri osobnom odovzdaní vašej písomnej žiadosti, v prípade poštovej či elektronickej žiadosti budeme v prípade pochybností požadovať od vás ďalšie informácie na účel spoľahlivého zistenia vašej totožnosti.

Na vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu, v každom prípade však do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môžeme túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace, ale vždy vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.

Na vaše žiadosti odpovedáme bezplatne, ale ak by vaše žiadosti boli neprimerané, zjavne neopodstatnené alebo sa často opakujú, môžeme od vás požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad pre ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27), ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore s týmito informáciami, prípadne účinnými právnymi predpismi.

Predtým vám však odporúčame kontaktovať priamo cestovnú kanceláriu, ktorá je pripravená prípadné vaše podnety vyriešiť smerom k vašej spokojnosti.

V každom prípade ste povinný nám poskytnúť len také Vaše osobné údaje, ktoré sú správne, úplné a aktuálne.